مرجع خبري رئال مادريد : رئال برای اولین بار در پنج سال اخیر پیش از رسیدن به مرحله یک چهارم نهایی کوپا دل ری از مسابقات حذف شد.

در حقیقت از زمان حذف توسط آلکورکون در کوپای 10-2009 رئال این قدر زود حذف نشده بود. از چهار سال اخیر، رئال سه بار به فینال رسیده بود و یک بار هم در مرحله یک چهارم توسط بارسا اوت شده بود.