مرجع خبري رئال مادريد : اگر رئال مادرید بخواهد قرارداد کاسیاس را فسخ کند و ده خیا را بخرد باید 125 میلیون یورو هزینه متحمل شود.
قیمت ده خیا در حدود 30 میلیون یورو خواهد بود که اگر برای پنج سال دستمزد هفت میلیون یورویی (با احتساب مالیات 14 میلیون) را در نظر بگیریم باشگاه باید برای حضور او در تیم 100 میلیون هزینه کند.
از سویی باشگاه برای فسخ قرارداد کاسیاس باید 15 میلیون به ایکر بدهد که با احتساب مالیات این رقم به 125 میلیون می رسد.