مرجع خبری رئال مادرید : بخش دوم گزارش تصویری از جشن دسیما مربوط به تصاویر مهمانان ویژه برنامه یعنی حمیدرضا صدر و رضا جاودانی است.