مرجع خبری رئال مادرید : سری سوم عکسهای جشن باشکوه دسیما به ری اکشن های هواداران در زمان اجرای برنامه اختصاص دارد که لبخندهای جمع نشان از رضایت حضار دارد.