یک زوج لیدر (صدرنشین)

وینیسیوس و بنزما در مقطع پایانی گل هوگو دورو را جبران کردند

نیمه اول پربرخورد با مصدومیت سولر، کوریا و کارواخال