مرجع خبری رئال مادرید : الابا، مودریچ و لوکاس وازکز در مورد خرافات خاص خودشان قبل از ال کلاسیکوی یکشنبه صحبت کردند.

مدافع اتریشی گفت که عادت دارد که در صبح بازی هایش انجیل بخوابد در حالی که مودریچ به ساق بندهایش با عکس خانواده اش بوسه می زند. آلابا در ویدیویی که توسط رئال منتشر شده ، می گوید:” در طول روز بازی عادت دارم که در اتاقم استراحت کنم، انجیل بخوانم و بعد از آن در مسیر استادیوم دوست دارم که موسیقی گوش بدهم. وقتی به استادیوم می رسیم دوست دارم با بدنسازان کار کنم و بعد از گرم می کنم و آماده هستم.”

مودریچ نیز در ادامه بیان کرد:” در زمان گرم کردن همیشه با پای چپ وارد زمین می شوم و قبل از ورود به زمین انگشتر و زنجیرم را در می آورم. همیشه روی عکس خانواده ام در ساق بندم بوسه می زنم.”

لوکاس وازکز می گوید که در روزهای بازیها به خاطر خرافات، صبحانه های تکراری می خورد و دوست دارد که قبل از بازیها کتاب بخواند یا سریال بماند. وی افزود:” قبلا ز بازیها چرت کوتاهی می زنم و در راه استادیوم موسیقی گوش می دهم تا انگیزه بگیرم. معمولا وقتی دفاع راست هستم، با پای راست وارد زمین می وشم. همیشه در استادیوم صندلی یکسانی را انتخاب می کنم. در سمت راستم مودریچ می نشیند و در سمت چپم بنزما.”