شبی با گل

رئال مادرید و سویا گلزن ترین تیم های لالیگا هستند

بنزما با ده گل بهترین گلزن تیم میزبان است و میر با چهار گل بهترین گلزن تیم مهمان

هازارد برای آنچلوتی غایب است و دیگو کارلوس بزرگترین تردید برای لوپتگی است