خون، عرق و مسی

این ستاره گل اول را زد، تکنوازی را ارائه داد و با آرژانتین صعود کرد