مثلث آس ها

رودریگو، آسنسیو و وینیسیوس چهار تا از پنج گل رئال مادرید را در سه بازی اخیر ثبت کرده اند

مثلث جدید امروز مسئولیت هجومی را مقابل مایورکا پس از غیبت بنزما به علت مصدومیت قبول می کنند