اوزیل:”وقتی از رئال مادرید رفتم، گریه کردم”

بازیکن آلمانی در مورد دوران فوتبالش صحبت کرد

تایید می کند که باید شکل رفتنش از رئال را به شکل دیگری مدیریت می کرده است