مرجع خبری رئال مادرید: فرلاند مندی غایب ویژه آخرین تمرین رئال مادرید برای ال کلاسیکوی یکشنبه بود.