مرجع خبری رئال مادرید : بازی رئال مادرید و سویا با تساوی به پایان رسید.