مرجع خبری رئال مادرید : خوشبختانه  ملی پوشان رئال بدون تاخیر در پروازهایشان به تمرینات پنجشنبه رسیدند. بدین ترتین ترتیب فدریکو والورده، رودیگر، وینیسیوس و رودریگو بدون مشکل به تمرینات برگشتند.