مرجع خبری رئال مادرید : سبایوس شاخص ترین غایب آخرین جلسه تمرینی رئال مادرید برای بازی با سویا بود.