مرجع خبری رئال مادرید : آلابا و شوامنی غایبان آخرین تمرین برای بازی با بتیس بودند.